บทนำ
     บทที่ 1  สถานการณ์ทั่วไป
     บทที่ 2  สถานการณ์สับปะรดบริโภคผลสดภาคใต้ตอนล่าง

     บทที่ 3  ลักษณะทางพฤษศาสตร์สับปะรด

     บทที่ 4  สภาพพื้นที่ และการปลูก

     บทที่ 5  การจัดปุ๋ย น้ำ และการจัดการต้นปลูกและต้นตอ

     บทที่ 6  การจัดการโรค แมลง และวัชพืช

     บทที่ 7  การบังคับดอก ห่อผล และแคะจุก

     บทที่ 8  การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมาตรฐาน และแปรรูป  

     บทที่ 9  การจัดการด้านตลาด และการรวมกันของกลุ่มธุรกิจ

     บทที่ 10 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

     เอกสารฉบับเต็ม

     เอกสาร GAP สับปะรดภาคใต้ตอนล่าง (ฉบับร่าง)

สรุปกระบวนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคผลสดเชิงการค้าพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

     บทสรุป
     การบ่งชี้ความรู้
     การแสวงหาความรู้
     การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
     การประมวลและกลั่นกรองความรู้
     การเข้าถึงความรู้
     การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
     การเรียนรู้
     การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย
     ข้อเสนอแนะ
     เอกสารฉบับเต็ม
     สรุป Powerpoint