// // // // // // //

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ”

นักเกษตรผู้เดินตามรอยพ่อ
.....................................
หลายสิบปี ที่ทำงาน สานพระยุคลบาท ด้วยหมายมาด นำคำพ่อ มาต่อสอน เล่าคำพ่อ ทำตามพ่อ ด้วยสังวรณ์ ช่วยเกษตรกร ได้ปฎิบัติ ช่วยชาติพัฒนา

เริ่มจากงาน โครงการ พระราชดำริ จากมูลนิธิ ชัยพัฒนา มาขยาย เกิดต้นแบบ พัฒนา ขึ้นมากมาย เกษตรกรได้ รับความรู้ สู่ทำจริง

ทำตัวอย่าง พระราชดำริ ทฏษฎีใหม่ สร้างแบบให้ เป็นแปลง แหล่งศึกษา จากหลักพ่อ จัดพื้นที่ ที่สอนมา เกิดข้าวปลา ผักพืชผล พ้นความจน

ต่อยอดศูนย์ การเรียนรู้ สู่ทุกหน ประชาชน เป็นต้นแบบ การศึกษา ก่อความคิด เกิดขยาย ได้พัฒนา สร้างคุณค่า วิชาการ สืบนานไกล

ด้านเศรษฐกิจ พอเพียง ตามรอยพ่อ ประยุกต์ก่อ รูปธรรม นำเห็นผล จากปรัชญา มาเป็นแปลง เกษตรชน เกิดพูนผล หลากหลายอย่าง สร้างพอเพียง

เกษตรไทย ได้พอเพียง เลี้ยงเศรษฐกิจ ฐานความคิด พอประมาณ การเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ด้านความเสี่ยง ป้องกันตน รู้คิดค้น มีคุณธรรม นำเพียงพอ

บ้านชุมชน คนต้นแบบ เกษตรสร้าง เป็นแบบอย่าง แล้วต่อยอด นำขยาย ทั้งรัฐราษฎร์ ร่วมด้วย ช่วยพัฒนาไกล หมายมุ่งให้ เดินตามพ่อ สู่พอเพียง

จะกี่ปี ปณิธาน ขานแน่วแน่ จะเผยแพร่ งานของพ่อ ก่อเป็นผล พ่อสอนสั่ง ฝังตรึงจิต ปวารณาตน ขอเป็นคน สืบงานพ่อ ไทยพอเพียง

จะทำดี จะอดทน จะมุ่งมั่น จะสร้างสรร พัฒนา พาสืบสาน ถวายพ่อ ให้พ่อเห็น เป็นข้าราชการ ผู้ทำงาน กิจพ่อห่วง เพื่อปวงชน

 

ธัชธาวินท์ สะรุโณ
samrancom.com และ เศรษฐกิจพอเพียง.com : เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการเกษตร และเผยแพร่การนำคำสอนในหลวงมาปรับใช้

บทเพลงเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา "'ข้าราขการของพ่อ" "ปริญญาพอเพียง" "ชวนน้องปิดทองหลังพระ" "ชวนน้องปิดทองหลังพระ(ใต้)"
บทเพลงชุมชนรำแดง สงขลา "รำวงนิราศรำแดง" 'กล้วยรำแดง" "เอากล้วยมาฝาก" "สาวนารอพี่ที่รำแดง"
แต่ง์โดย ธัชธาวินท์ สะรุโณ เรียบเรียงดนตรี โดย ประยุทธ์ ยอดมณี
ขับร้อง โดย-กล้วยรำแดง- ธัช ธาวินท์ ปริญาพอเพียง - ธัช ธาวินท์ ข้าราชการของพ่อ- ธัช ธาวินท์ ชวนน้องปิดทองหลังพระ(กลาง)- ธัช ธาวินท์
ชวนน้องปิดทองหลังพระ(ใต้)- เชาว์ กิจคลอน -รำวงนิราศรำแดง-เชาว์ กิจคลอน เอากล้วยมาฝาก- สมมาตร แก้วมณี สาวนารอพี่ที่่รำแดง- เพียววดี หลีกันชะ

กรมวิชาการเกษตร

วิจัยแบบมีส่วนร่วม ลดต้นทุน พืช
การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการผลิตพืช
การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความรู้เบื้องต้นการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
9 หลักวิชาการเพื่อการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตพืช


 

ธัชธาวินท์ สะรุโณ

๔ เสาหลักสู่ความพอเพียง -คู่มือการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืช ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-เอกสารผลงานวิจัยการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สำราญ สะรุโณ

การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ธัชธาวินท์ สะรุโณ

ผลวิจัยเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายต้นแบบการปลูกพืช ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ธัชธาวินท์ สะรุโณ

เวทีวิจัยสัญจร : พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในไร่นา
ผลงานวิจัยดีเด่น 2556 กรมวิชาการเกษตร ประเภทงานพัฒนางานวิจัย
ธัชธาวินท์ สะรุโณ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
 


เอกสารจาก สศช. (http://www.nesdb.go.th/)

บรรยายเศรษฐกิจพอเพียง
-ฯพณฯ นายอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
-นายเจริญวิทย์ เสน่หา
-รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

samrancom.com กลุ่มวิชาการ สวพ.8
ธัชธาวินท์ สะรุโณ
 
สวพ ๒
9 หลักวิชาการเพื่อการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตพืช
การประชุมสัมนาระบบเกษตรแห่งชาติ
 
 

 

 

ธัชธาวินท์ สะรุโณ

-yesterday today tomorrow
-จุดเปลี่ยนของการพัฒนาเกษตร
-การพัฒนาการเกษตรเชิงการค้า
-ประชากรชนบท
-การดำรงชีพอย่างยั่งยืน
-การวางแผนฟาร์มสู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน
-นิเวศน์ชาวนา
ค่ายกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
สำรวจการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มจังหวัดพัทุลงธัชธาวินท์ สะรุโณ

ธัชธาวินท์ สะรุโณ

ข้อมูลการผลิตพืชภาคใต้ตอนล่าง

-ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
-การศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนาอ้อย(นบส61)
-การศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนาข้าวโพดหวาน(นบส61)
-การศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนายางพารา(นบส61)
-การศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนาปาล์มน้ำมัน(นบส61)
-การศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนาข้าว(นบส61)

9 หลักวิชาการเพื่อการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตพืช

 

ธัชธาวินท์ สะรุโณ

พืชไร่ภาคใต้ กับ ดร. จิระ สุวรรณประเสริฐ


รายงานผลการวิจัยในภาคใต้ตอนล่างของ สวพ.8

 

???????
ผลการวิจัยสับปะรดผลสด

ผลการวิจัยมังคุด

????


งานบริการเพื่อสังคม ท่านที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาการสามารถส่งมาได้ที่ e-mail : samrancom@yahoo.com


talung.net (2004-2008) samrancom.com (2009-)